• TSC CV Phê duyệt tín dụng KHDN lớn miền Nam
 • TSC CV/CVC/CVCC Ban Tổ chức Đảng ủy
 • TSC CV/CVC/CVCC Văn phòng Đảng ủy
 • TSC CV/CVC/CVCC Ban Tuyên giáo Đảng ủy
 • CTC Trưởng phòng Kế hoạch nguồn vốn và đầu tư - VietinBank Leasing
 • TSC Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động thẻ
 • TSC Trung tâm Thẻ
 • CN Thực tập viên Chi nhánh VietinBank
 • TSC Thực tập viên Trụ sở chính VietinBank
 • TSC Tuyển dụng Ban Thư ký
 • TSC Cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy
 • TSC CV quản lý hiệu quả sản phẩm, phân khúc khách hàng bán lẻ
 • TSC CVC Phân tích dữ liệu kinh doanh và mô hình dự báo
 • TSC CVCC/CVC Ban Thư ký HĐQT & QHCĐ
Ứng tuyển Hỗ trợ