• TSC Cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy
 • TSC Chuyên viên quản lý hiệu quả sản phẩm, phân khúc khách hàng bán lẻ
 • TSC Chuyên viên chính Phân tích dữ liệu kinh doanh và mô hình dự báo
 • TSC CVCC/CVC Ban Thư ký HĐQT & QHCĐ
 • TSC CVC/CVCC Kế toán Báo cáo tài chính
 • TSC CV/CVC/CVCC Kiểm tra kiểm soát nội bộ
 • TSC CV/CVC Quản lý rủi ro hoạt động CNTT
 • TSC Chuyên viên QLRR hoạt động
 • TSC CVC Quản lý tuân thủ
 • TSC Chuyên viên chính Quản lý tuân thủ (Mảng mô hình)
 • CN Nhân viên Giám sát và Quản trị quỹ - CN TP Hà Nội
 • CN Nhân viên lưu ký chứng khoán - CN TP Hà Nội
 • TSC Chuyên viên chính QHKH FDI - Ban FDI&NVQT
 • TSC Chuyên viên chính tư vấn doanh nghiệp - Ban FDI&NVQT
Ứng tuyển Hỗ trợ