Vacancies

CV/CVC/CVCC Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Department-Division

Job Level

Chuyên viên

Number of vacancies

2

Job Type

Toàn thời gian

Work Location

TP. Hà Nội

Degree

Đại học

Expiry date

2023-10-14T00:00:00.000+00:00

Job description

- Tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách tuyên giáo, dân vận.

- Tham mưu xây dựng văn kiện đại hội, các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, đề án…của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy NHCTVN về công tác tuyên giáo, dân vận.

- Tham mưu xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, Ban cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy NHCTVN về công tác tuyên giáo, dân vận.

- Tham mưu xây dựng các văn bản về công tác tuyên giáo, dân vận

- Chủ trì xây dựng và hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy chế, quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy NHCTVN về công tác tuyên giáo, dân vận.

- Chủ trì xây dựng và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, dân vận.

- Chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy chế, quy định của Đảng về công tác tuyên giáo, dân vận

- Tổ chức thẩm định các đề án, văn bản về công tác tuyên giáo, dân vận

- Đầu mối thực hiện phối hợp với các cơ quan tham mưu của Đảng ủy và các cơ quan có liên quan trong công tác tuyên giáo, dân vận

- Thực hiện các công tác khác theo phân công (xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm và cử cán bộ, đảng viên đii đào tạo, học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị; công tác thống kê, tổng hợp về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng…)

Job requirements

- Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành kinh tế, luật, báo chí, xây dựng Đảng…), hệ chính quy. - Kinh nghiệm: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đảng hoặc 5 năm công tác trong các lĩnh vực có liên quan (nhân sự, KTKSNB, PDTD, khách hàng, pháp chế tuân thủ, chế độ chính sách tín dụng, thương hiệu và truyền thông…).

- Ưu tiên các ứng viên đã từng chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản về công tác xây dựng Đảng.

- Phẩm chất cá nhân: Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tổ chức

- Có tinh thần đoàn kết nội bộ, trách nhiệm cao đối với tập thể.

- Chính trực, trí tuệ, tận tâm, thấu cảm, thích ứng

- Đủ tiêu chuẩn theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng.

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Ưu tiên cán bộ trẻ không quá 35 tuổi.

- Kỹ năng chủ trì tham mưu xây dựng văn bản.

- Kỹ năng chủ trì hướng dẫn thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy chế, quy định. Kỹ năng chủ trì thẩm định các văn bản, đề án các cấp.

- Kỹ năng chủ trì kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của đảng cấp trên.

- Khả năng phối hợp thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy chế, quy định với các đơn vị có liên quan.

- Khả năng đảm nhiệm những công việc có tính chất chuyên môn phức tạp.

Apply Support