Đơn vị nước ngoài

Lào
Berlin, Đức
Frankfurt, Đức

Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào

Địa chỉ: 029 Khounboulom, bản Vatchan, huyện Chanthabouly, thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào. Số điện thoại +856 21 263997
Frankfurt

Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Frankfurt Đức

Địa chỉ Im Trutz Frankfurt 55, 60322 Frankfurt Am Main, Germany Số điện thoại +49 6925 51190 Swift Code: ICBVDEFF

Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Berlin Đức

Địa chỉ Möllendorffstraße 44, 10367 Berlin, Germany Số điện thoại +49 30 2325 797 300 Swift Code: ICBVDEFF
Ứng tuyển Hỗ trợ